Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση σχεδίου δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας, της εκπαιδευτικής ποιότητας και των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποιούνται βάσει των εγκυκλίων 0,24 και 1-49

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η διατύπωση σχεδίου δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας, της εκπαιδευτικής ποιότητας και των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποιούνται βάσει των εγκυκλίων 0,24 και 1-49.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης διερευνήθηκαν: - η σκοπιμότητα, οι στόχοι, οι αρχές και η «φιλοσοφία» των σχετικών προγραμμάτων, - ο βαθμός και οι διαδικασίες συμμετοχής των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ινστιτούτων τους στη στόχευση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συστηματική αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης, - το κανονιστικό πλαίσιο (εγκύκλιοι) των προγραμμάτων, - τα βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων (με την προϋπόθεση ότι θα δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ), - ο τρόπος τεκμηρίωσης της επιλογής και της σύνδεσης του αντικειμένου των προγραμμάτων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις γενικές ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων, - οι προδιαγραφές των δικαιούχων, των παρόχων και του πλαισίου υλοποίησης και ελέγχου / παρακολούθησης των προγραμμάτων, - οι προδιαγραφές και οι διάρκειες υλοποίησης των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων, παρακολούθησης της υλοποίησης και τελικής εκκαθάρισης, - οι υποδομές και οι διαδικασίες τεχνικής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης των έργων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανόμενου του σχετικού μηχανογραφικού – πληροφοριακού συστήματος.

Επί τη βάσει της ως άνω ανάλυσης:

- προσδιορίστηκαν τα κύρια θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 0,24 και 1-45, ιδίως σε σχέση με την εκπλήρωση της βασικής αποστολής και στοχοθεσίας του ΛΑΕΚ,

- διατυπώθηκε ένα περιεκτικό σχέδιο δράσεων, άμεσου και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, για τη βελτίωση της ποιότητας και των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων 0,24 και 1-45, στο πλαίσιο του οποίου θα ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και ο εταιρικός χαρακτήρας του ΛΑΕΚ.

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.