Εσωτερική Αξιολόγηση του διακρατικού προγράμματος “PROMET-Innovative conservation approaches for monitoring and protecting ancient and historic metals collection from the Mediterranean region” (6th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration)"

Σκοπός του έργου είναι η εσωτερική αξιολόγηση του PROMET στο οποίο συμμετέχουν 23 διακρατικοί εταίροι. Στόχος της εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν:

(α) Ο προσδιορισμός του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων του έργου,

(β) Η βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης με την ενεργό συμμετοχή όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων,

(γ) Η εκτίμηση της καταλληλότητας των μηχανισμών και των διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του εταιρικού σχήματος,

(δ) Η συνεχής βελτίωση διαδικασιών, μεθόδων, τεχνικών, μέσων και η προσαρμογή και αναπροσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες,

(ε) Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και διαδικασιών διακρατικότητας και δημοσιοποίησης του έργου,

(στ) Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σύμφωνα με τα δεδομένα της ανατροφοδότησης, και

  • (ζ) Η προώθηση διεργασιών για την ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου.
επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.