«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020»

Το έργο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», περιλαμβάνει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο έργο ως προς τις διαχειριστικές, λειτουργικές - οργανωτικές δαπάνες διοργάνωσης συναντήσεων, συσκέψεων, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, εκτυπώσεων, και κειμένων εργασίας του προγράμματος, κλπ., όπως περιλαμβάνονται στις δύο ενότητες Β και Γ του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις του Αναδόχου ανά περίοδο συνοψίζονται ως εξής:

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα

- ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - Δημιουργία Δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.