Αδήλωτη εργασία

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ενδιάμεσης και τελικής μελέτης, οι οποίες διαρθρώνονταν στις παρακάτω κύριες ενότητες:

1. Εισαγωγή 2.

Διάδοση της αδήλωτης εργασίας στην οικονομία

3. Μέτρα που λαμβάνονταν για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

4. Καλές πρακτικές

5. Συμπεράσματα

6. Βιβλιογραφία