Αδήλωτη εργασία

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ενδιάμεσης και τελικής μελέτης, οι οποίες διαρθρώνονταν στις παρακάτω κύριες ενότητες: 1. Εισαγωγή 2. Διάδοση της αδήλωτης εργασίας στην οικονομία 3. Μέτρα που λαμβάνονταν για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 4. Καλές πρακτικές 5. Συμπεράσματα 6. Βιβλιογραφία επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.