Εταιρία

Η εταιρία μελετών ΑΚΡΩΝΥΜΟ MEΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1991, στην Αθήνα, με τη νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, από οικονομικούς και νομικούς συμβούλους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας, και παρέχει υπηρεσίες τόσο σε Δημόσιους - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου- όσο και σε Ιδιωτικούς - εταιρίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού - Φορείς.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες: 

 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠΨΣ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΕΥΔ ΕΠΔΜ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ),
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
 • της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ, 
 • της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας,  
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 • της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας,
 • της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ,
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού,
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία",
 • της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ ΑΕ),
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ απασχολεί μόνιμα επτά (7) άτομα — πλέον των τριών (3) μετόχων - υψηλού εκπαιδευτικού και επαγγελματικού επιπέδου, τα περισσότερα των οποίων έχουν εξειδικευμένη και πολυετή μελετητική/ ερευνητική εμπειρία, σε θέματα:

 • Σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης της φυσικής και οικονομικής εξέλιξης πολυετών έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
 • Οργανωτικά των επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Μελέτες σκοπιμότητας και κλαδικές έρευνες.
 • Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και απασχόλησης.
 • Εφαρμογής μεθόδων, ανάλυσης κοινωνικού και οικονομικού κόστους — οφέλους και οικονομετρικών μοντέλων.
 • Οικονομικής ανάλυσης στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Από τα δέκα (10) στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές, οι επτά (7) έχουν μεταπτυχιακά διπλώματα (6 μεταπτυχιακοί τίτλοι και 1 διδακτορικό) ενώ για όλους οι σπουδές συνδυάζονται με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Πέρα από το καθεαυτό επιστημονικό επιτελείο της, διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με στελέχη του ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Αθηνών όσο και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό παρέχει στην ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. τη δυνατότητα να συνεργάζεται και χρησιμοποιεί συνεργάτες που έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη συγγραφική και επαγγελματική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επιχειρηματική επάρκεια

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της, σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO. Για το λόγο αυτό, η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ έχει προβεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015. Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο των τομέων που εξειδικεύεται, οι οποίες να ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις των πελατών της, μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών που συνάπτει με αυτούς. Ειδικότερα:

 • Να εξασφαλίζει μέσω ομαδικού πνεύματος και καλού κλίματος εργασίας την υπεύθυνη, ειλικρινή και συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών της με στόχο την αμοιβαία επωφελή σχέση τους.
 • Να διατηρεί ταυτόχρονα την κερδοφορία της Εταιρείας και την καλή της φήμη στην αγορά, σχετικά με την πρωτοπορία της ποιότητας των υπηρεσιών της.
 • Να εκλαμβάνει κάθε πρόβλημα ποιότητας και παρατήρηση των πελατών της σαν πρόκληση και ευκαιρία για δημιουργική αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει.
 • Να αναβαθμίζει συνεχώς το προσωπικό της και τις εσωτερικές λειτουργίες της, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Εκπαίδευση προσωπικού και Βιβλιοθήκη Η εκπαίδευση του προσωπικού αναφέρεται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα τα οποία αναλαμβάνει ή στοχεύει να αναλάβει η εταιρία, καθώς επίσης και σε μεθόδους και τεχνικές σχετικά με την εκπόνηση έργων.

Η εταιρία διατηρεί και ανανεώνει σημαντική βιβλιοθήκη Ελληνικών και Ξένων τίτλων σε διάφορα γνωστικά πεδία, τα κυριότερα των οποίων είναι τα εξής :

 • Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Θέματα της Αγοράς της Πληροφορικής
 • Θέματα Αγοράς Εργασίας, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
 • Θέματα Τουριστικής Αγοράς
 • Θέματα ΜΜΕ Μεθοδολογίες Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Πλήρη σειρά της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τεύχη L, C & S)
 • Τέλος, διαθέτει πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ.