Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ απασχολεί μόνιμα επτά (7) άτομα — πλέον των τριών (3) μετόχων - υψηλού εκπαιδευτικού και επαγγελματικού επιπέδου, τα περισσότερα των οποίων έχουν εξειδικευμένη και πολυετή μελετητική/ ερευνητική εμπειρία, σε θέματα:

  • Σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης της φυσικής και οικονομικής εξέλιξης πολυετών έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
  • Οργανωτικά των επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Μελέτες σκοπιμότητας και κλαδικές έρευνες.
  • Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και απασχόλησης.
  • Εφαρμογής μεθόδων, ανάλυσης κοινωνικού και οικονομικού κόστους — οφέλους και οικονομετρικών μοντέλων.
  • Οικονομικής ανάλυσης στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Από τα δέκα (10) στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές, οι επτά (7) έχουν μεταπτυχιακά διπλώματα (6 μεταπτυχιακοί τίτλοι και 1 διδακτορικό) ενώ για όλους οι σπουδές συνδυάζονται με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Η εταιρία, πέρα από το καθεαυτό επιστημονικό επιτελείο της, διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με στελέχη του ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Αθηνών όσο και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό παρέχει στην ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. τη δυνατότητα να συνεργάζεται και χρησιμοποιεί συνεργάτες που έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη συγγραφική και επαγγελματική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.