Διαχείριση προγράμματος “ΝΙΕ — News in Europe: Videoconferencing in Secondary Education”

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MINERVA με τη συμμετοχή επτά (7) εταίρων από τέσσερις (4) χώρες (ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ ΕΠΕ, UNIVERSITY OF OULU, OULU TEACHER TRAINING SCHOOL, THE INTERNATIONAL EDUCATION OFFICE, CHOSEN HILL SCHOOL, UNIVERSITY OF LODZ, LAVADARA.COM).


Το έργο περιελάμβανε τα εξής Πακέτα Εργασίας:

  • Αναθεώρηση του προγράμματος εργασίας και σύνταξη του -αντίστοιχου τεχνικού δελτίου.
  • Σύνταξη συμβάσεων με τα μέλη της εταιρικής σχέσης.
  • Εισηγήσεις για την προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων και παραλείψεων.
  • Σύνταξη περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων.
  • Σύνταξη αίτησης τελικής πληρωμής για όλους τους εταίρους.