Επιχειρησιακή Υποστήριξη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ο Σύμβουλος Επιχειρησιακής Υποστήριξης παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, που ήταν Δικαιούχος του ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013:


 • Υποστήριξη στον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναλαμβάνει ως δικαιούχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε, όπως αυτό εξειδικεύεται στην εγκεκριμένη μελέτη προσδιορισμού
 • των δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών συνομιλητών..
 • Εξειδίκευση, παρακολούθηση της εξέλιξης, και προτάσεις αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.
 • Προβλέψεις εντάξεων, συμβάσεων, δαπανών, φυσικού αντικειμένου, διαχείριση κινδύνων των δράσεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.
 • Τακτικές εκθέσεις, εξειδικευμένες αναφορές για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Παροχή υποστήριξης στο στάδιο του σχεδιασμού των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου και των αναγκαίων συμπληρωματικών εγγράφων, όπου αυτά απαιτούνται, των δράσεων / πράξεων προκειμένου να ενταχθούν στο Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης των πράξεων / έργων / υποέργων των δράσεων του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε. και παροχή υποστήριξης για την αναθεώρηση του περιεχομένου των Τεχνικών Δελτίων Έργου / Υποέργου, μέχρι την οριστική ένταξή τους στο Πρόγραμμα, καθώς και την τροποποίηση των ΤΔΕ/Υ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, μέχρι την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης.
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων / υποέργων των δράσεων του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε., παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την οργάνωση και τη διαχείριση της υλοποίησης των δράσεων και υποστήριξη στη διαδικασία επιβεβαίωσης, τόσο του τρόπου υλοποίησης, όσο και των παραδοτέων υλικών / υπηρεσιών των «Αναδόχων» (όπου η υλοποίηση έργων / υποέργων προϋποθέτει την ύπαρξη εξωτερικών Αναδόχων), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα συμφωνηθέντα.
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, την εφαρμογή και τη διαχείριση των δράσεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της Γ.Σ.Ε.Ε και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.
 • Στήριξη, συμπεριλαμβανομένης νομικής συμβουλευτικής, στην επεξεργασία και εκπόνηση Προκηρύξεων, Διαγωνισμών και λοιπών εγκυκλίων των διαφόρων επιμέρους δράσεων / πράξεων που υλοποιεί ως δικαιούχος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., είτε μέσω αυτεπιστασίας, είτε μέσω αναθέσεων σε τρίτους.
 • Τεχνική στήριξη στον προσδιορισμό χαρακτηριστικών και αναγκών για τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορισμού των δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., καθώς και
 • Σχεδιασμό και οργάνωση διαδικασιών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των δράσεων / έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως δικαιούχος στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.
 • Υποστήριξη στη συνεχή κατάρτιση και συμβουλευτική των στελεχών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε θέματα που άπτονται των υπηρεσιών του Συμβούλου.