Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας

Το έργο αφορά στην εκπόνηση Ετήσιων Εκθέσεων για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για τα έτη 2010-2014.


Το γεωγραφικό πεδίο αναφοράς είναι το σύνολο της χώρας, ενώ οι θεματικές ενότητες αναφοράς είναι οι εξής:

(Α) Πεδία πολιτικών για την προώθηση τη ιστότητας των φύλλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων βάσει του Σχεδίου Δράσης του Πεκίνου (4η Διεθνής Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ-1995). Εξετάζονται τα δώδεκα (12) σημεία που αφορούν στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, έτσι όπως τέθηκαν από την ανωτέρω Συνδιάσκεψη:

 • - Γυναίκες και φτώχεια
 • - Παιδεία και επιμόρφωση γυναικών
 • - Γυναίκες και υγεία
 • - Βία κατά των γυναικών
 • - Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις
 • - Γυναίκες και οικονομία
 • - Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • - Θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών
 • - Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα
 • - Γυναίκες και ΜΜΕ
 • - Γυναίκες και περιβάλλον
 • - Το κορίτσι-παιδί.

(Β) Συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, ΠΑΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ') με ιδιαίτερη ανάλυση των παρεμβάσεων των Αξόνων 1, 2 και 3 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.
 
(Γ) Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013.

Παραδοτέα