Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης στην Ελλάδα - Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές

Αντικείμενα του έργου αποτελούν ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση μελέτης σχετικά με την κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

- Την τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά υποσυστήματα,

- Παρουσίαση της πρόσφατης ιστορικής πορείας (ανασκόπηση) και αξιολόγηση των βασικών παραγόντων διαμόρφωσης της σημερινής κατάστασης,

- Ανάλυση του/των μοντέλου/ων οργάνωσης και λειτουργίας των υποσυστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης, Σύντομη παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών,

- Αναζήτηση, ανεύρεση και παρουσίαση τουλάχιστον τριών ενδεικτικών καλών πρακτικών λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

- Παρουσίαση, ανάλυση των βασικών κειμένων των ευρωπαϊκών πολιτικών και κωδικοποίηση των κυριότερων προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

- Επεξεργασία και διαμόρφωση αναλυτικών θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ για τα βασικά προβλήματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.