Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΕΣΠΑ, καθώς και στη διαμόρφωση του Προγράμματος Αποθεματικό Απροβλέπτων της περιόδου 2007-2013

Αντικείμενο του παρόντος έργου καθορίζεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Ειδικότερα:

  • Σύνταξη σχεδίου δράσης για τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού απροβλέπτων.
  • Υποστήριξη για την ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της ΕΕ για τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), και σύνθεση επιμέρους εισροών που απαιτούνται στο πλαίσιο κατάρτισής του.
  • Παροχή υποστήριξης σε ότι αφορά στις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 από το ΥΠΟΙΟ και τις Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος Υπουργείων και Περιφερειών.
επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.