Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στην εκπόνηση και διαπραγμάτευση του Ε.Π. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007-2013. Οι επιμέρους στόχοι του έργου ήταν: 1. Η εκπόνηση του νέου αναθεωρημένου Ε.Π. στο πλαίσιο των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 2. Η υποστήριξη στη διαπραγμάτευση του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 3. Η σύνταξη αρχικού σχεδίου άτυπου συμπληρώματος προγραμματισμού του Ε.Π., 4. Η υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και δημόσιους φορείς και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων στην κατάρτιση του Ε.Π., 5. Η περιγραφή δράσεων ή έργων, επιπλέον των έργων – σημαίες τα οποία είναι βαρύνουσας σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Ε.Π. και πρέπει να αναφέρονται ρητά στο Ε.Π. επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.