Προώθηση Καλών Πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει ως στόχο να προωθήσει:

  • - τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων σε οργανωμένες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας) σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
  • - την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για το σχηματισμό, την ενεργοποίηση και
  • - τη λειτουργία δικτύων επιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα μόνιμο πλαίσιο αναφοράς σε θέματα συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.