Σύμβουλος υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 στις διαδικασίες επιτόπιων επαληθεύσεων

Παραδοτέα για το παρόν έργο αποτελούν τα κάτωθι:

  • Οριζόντιος Χρονοπρογραμματισμός διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Επαληθεύσεων έτους 2011 (δαπάνες 2010) και τυχόν επικαιροποιήσεις του
  • Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων και προγραμματισμού επομένου μηνός, στις οποίες θα καταγράφονται οι εργασίες υποστήριξης της Μονάδας Γ για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των Επαληθεύσεων καθώς και για τη διενέργεια αυτών, θα επισυνάπτονται τα σχέδια γνωμοδοτήσεων και θα αιτιολογείται η τυχούσα απόκλιση από τον οριζόντιο χρονοπρογραμματισμό
επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.