Σύμβουλος υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την υλοποίηση της πράξης

Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. Ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και διοικητικής υποστήριξης προς την ΕΓΔΙΧ, για την υλοποίηση του συνόλου της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό ΟΠΣ 5005124.

Ειδικότερα, θα υποστηρίξει την ΕΓΔΙΧ στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποέργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει, μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών εργασιών:

 • - Υποστήριξη στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών
 • - Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
 • - Υποστήριξη στον χειρισμό των ενστάσεων/ προσφυγών
 • - Υποστήριξη στη διαδικασία της συμβασιοποίησης
 • - Υποστήριξη στην παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • - Υποστήριξη στην καταχώριση δεδομένων στο ΟΠΣ
 • - Υποστήριξη της υπηρεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεών της προς την Διαχειριστική Αρχή
 • - Εκπόνηση διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΥΔ
 • - Οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου στην κεντρική υπηρεσία υποστήριξης των υπαλλήλων των ΚΕΥΔ
 • - Σχεδιασμός διαδικασιών αναθεώρησης των διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΥΔ
 • - Παραμετροποίηση των δεδομένων που θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΥΔ
 • - Σχεδιασμός παραγόμενων στατιστικών αναφορών του πληροφοριακού συστήματος
 • - Παρακολούθηση των παραδοτέων των υποέργων που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των ΚΕΥΔ
 • - Παροχή υποστήριξης για την παρακολούθηση των παραδοτέων των υποέργων ως προς την εκκαθάριση δαπανών