Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Ε.Φ. της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την υλοποίηση των έργων της

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην Υποδιεύθυνση ΙΙΙ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας κατά την υλοποίηση των εργασιών αρμοδιότητάς της ως Ενδιάμεσου Φορέα πράξεων απασχόλησης, κατάρτισης, και, κοινωνικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων πράξεων κρατικών ενισχύσεων).


Η υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης ΙΙΙ (Ε.Φ.) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ενδεικτικά, περιλέμαβανε:

• Εκπόνηση προσκλήσεων, οδηγών εφαρμογής κλπ έως και το τελικό στάδιο της ένταξης των πράξεων.

• Παρακολούθηση των δράσεων και έλεγχος της ορθής υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Υποδιεύθυνσης.

• Υποστήριξη σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες (υποβολή στο ΟΠΣ και ΠΣΚΕ, διενέργεια πληρωμών, επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την προώθηση του έργου της Υπηρεσίας.