Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Ε.Φ. της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την υλοποίηση των έργων της

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην Υποδιεύθυνση ΙΙΙ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας κατά την υλοποίηση των εργασιών αρμοδιότητάς της ως Ενδιάμεσου Φορέα πράξεων απασχόλησης, κατάρτισης, και, κοινωνικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων πράξεων κρατικών ενισχύσεων).

Η υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης ΙΙΙ (Ε.Φ.) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

• Εκπόνηση προσκλήσεων, οδηγών εφαρμογής κλπ έως και το τελικό στάδιο της ένταξης των πράξεων.

• Παρακολούθηση των δράσεων και έλεγχος της ορθής υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Υποδιεύθυνσης.

• Υποστήριξη σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες (υποβολή στο ΟΠΣ και ΠΣΚΕ, διενέργεια πληρωμών, επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την προώθηση του έργου της Υπηρεσίας.

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.