Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες:

  • Υποβοήθησης στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών, προκειμένου να υποβληθεί, η αίτηση πληρωμής του ετησίου υπολοίπου 
  • Υποβοήθησης στην σύνταξη των αναγκαίων αναφορών, που υποβάλλονται με σκοπό  την κατάρτιση της ετήσιας -έκθεσης υλοποίησης από την Υπεύθυνη Αρχή και την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης.
  • Υποβοήθησης στη διενέργεια διοικητικών ελέγχων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των -συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι.
  • Υποβοήθησης στην τήρηση του συστήματος παρακολούθησης δράσεων της Υ.Δ.Ε.Α.Π.
  • Υποβοήθησης στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων, για την παρακολούθηση / έλεγχο των δράσεων, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  • Υποβοήθησης στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων προς την Ε.Ε., στο πλαίσιο ανοικτών και κλειστών προσκλήσεων.
  • Υποβοήθησης στην εξεύρεση εταίρων (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) σε Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις προς την Ε.Ε.
  • Υποβοήθησης κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης.
  • Διατύπωσης γνωμοδοτικών σημειωμάτων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα σχέδια των διακηρύξεων διαγωνισμών για την προμήθεια τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων, κτιρίων και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού όσον αφορά στην αρτιότητα και πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών.
  • Συμμετοχής σε συναντήσεις και/ή στην διατύπωση γνωμοδοτικών Σημειωμάτων με σκοπό τον καθορισμό τεχνικών λύσεων για έργα και δράσεις που διαχειρίζεται η  Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Παραδοτέα