Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη μείωση και την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Αντικείμενο του Έργου αποτέλεσε η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση και την αποτροπή της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ).


Ο Τεχνικός Σύμβουλος παρείχε υπηρεσίες για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ, ώστε να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα για τη μείωση και την αποτροπή της ΠΕΣ.


Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, ο Τεχνικός Σύμβουλος συγκέντρωσε στοιχεία και εξέτασε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κατά τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 οι δράσεις και παρεμβάσεις που θα προταθούν από τους συναρμόδιους φορείς του ΥΠΑΙΘ και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διεθνή εμπειρία όσο και τις ειδικότερες ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.