Υπηρεσίες Συμβούλου για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ του Ε.Π. ΜΔΤ

Το αντικείμενο του έργου αφοτούσε στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΕΥΔ, (α) για τη διαχειριστική ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο των πράξεων του ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», και (β) τη διαχειριστική υποστήριξη της ΕΥΔ στη μετάβαση στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.


Ο Ανάδοχος παρείχε υπηρεσίες στις ακόλουθες ενέργειες:

- Εξέταση πληρότητας των φακέλων των Πράξεων (έλεγχος διοικητικών, διαχειριστικών, οικονομικών κλπ στοιχείων, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου)

- Εντοπισμός των κύριων διαχειριστικών, θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων, προσδιορισμός των ελλείψεων και καταγραφή ανά Πράξη

- Παροχή προτάσεων (εργαλείων, θεσμικών μέτρων) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ή ελλείψεων

- Υποστήριξη των στελεχών στη διόρθωση προβλημάτων ή ελλείψεων των υπό ολοκλήρωση πράξεων

- Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων (και από τους φορείς) για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων και έλεγχος αυτών

- Υποστήριξη στη σύνταξη της Έκθεσης Ολοκλήρωσης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης για τις Πράξεις

- Υποστήριξη στην έκδοση των τελικών δελτίων ΔΔΔ, ΔΠΠΠ, ΤΔΠ, ΤΔΥ-Αυτεπιστασίας και ΔΟΠ

- Καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα

- Συγκέντρωση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη σύνταξη τυποποιημένων αναφορών προς την ΕΕ

- Υποστήριξη στην εκπόνηση της Τελικής Έκθεσης του ΕΠ για την υποβολή της στην ΕΕ

- Υποστήριξη στην ολοκλήρωση των έργων και στο κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με εκθέσεις, έντυπα, κλπ. ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να αποφευχθούν παρεκκλίσεις από τις σχετικές διαδικασίες που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

- Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ στη διαδικασία προετοιμασίας της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων

- Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης προσκλήσεων προς δικαιούχους και αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης