Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για τα παρακάτω:

• Τυποποίηση των εντύπων, που θα χρησιμοποιηθούν από τους Δικαιούχους για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (όπου απαιτείται). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: μηνιαία παρουσιολόγια προσωπικού, κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης του προσωπικού, μηνιαία παρουσιολόγια ωφελουμένων, αρχείο ωφελουμένων, ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στις δομές κοκ.

• Επιλογή μεταξύ των παραδοτέων κάθε πράξης, του κατάλληλου υλικού (εγγράφων, εκθέσεων κλπ.) που θα πρέπει να συνοδεύει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών ώστε να πιστοποιείται πλήρως και επαρκώς η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

• Υποστήριξη των Δικαιούχων στην ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων (Δελτία Δήλωσης Δαπανών και συνοδευτικά έγγραφα) για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.