Υποστήριξη του έργου του Συμβούλου για το Λογιστικό Κλείσιμο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 1994 – 1999» Νέα σύμβαση

Η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ παρείχε τον Κεντρικό Υπεύθυνο του Συμβούλου Διαχείρισης του Έργου που ήταν υπεύθυνος για το λογιστικό κλείσιμο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 1994 — 1999». Οι επιμέρους άξονες του έργου περιελάμβαναν: - Σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων και δεικτών παρακολούθησης του έργου και των υποέργων - Τροποποίηση τεχνικών δελτίων έργου/ υποέργου - Παρακολούθηση της νομιμότητας των πράξεων και διαδικασιών υλοποίησης του έργου & εισηγήσεις για την προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων και παραλείψεων - Υποστήριξη κατά τη διαδικασία των ελέγχων (προετοιμασία, διενέργεια) και εισήγηση για λήψη των απαιτούμενων μέτρων σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων - Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (στοιχεία για την πορεία υλοποίησης, σύνταξη και αποστολή εκθέσεων, απαιτούμενων εγγράφων, κ.λ.π.) - Διαρκής υποστήριξη της Ε.Υ.Δ, του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Συνολικά, συμπληρώθηκαν και υπεβλήθησαν 151 ΤΔΕ, 197 ΤΔΥ, 922 ΜΔΔ και 197 Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, συνολικής αξίας 234,4 εκατ. Ευρώ. Ο συνολικός βαθμός απορρόφησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, μετά τον έλεγχο από όλα τα προβλεπόμενα θεσμικά όργανα (ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ελεγκτικό Συνέδριο, Επιτροπή) ανήλθε σε 98%. επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.