Αναβάθμιση του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το έργο αφορούσε: στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης Έργου και ειδικότερα:

  • στη δημιουργία ιστοσελίδας και Βάσης Δεδομένων του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Υποέργο 2),
  • στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Υποέργο 5),
  • στη διεξαγωγή ενεργειών για την ενημέρωση και δημοσιότητα για θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Υποέργο 3), καθώς και,
  • στη διοργάνωση επισκέψεων και συνεδρίου (Υποέργο 4).