Διαχειριστική επάρκεια HATTA

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε ο σχεδιασμός των διαδικασιών για τη Διαχειριστική επάρκεια του φορέα ως δυνητικού δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020.