Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων

To Επιχειρησιακό Σχέδιο της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων αποτέλεσε το βασικό οδηγό για τη χρηματοδότηση έργων της Βουλής στην προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Οι επιμέρους στόχοι του έργου ήταν:

(1) Η αποτύπωση / αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο πλαίσιο των πεπραγμένων των προηγούμενων ετών.

(2) Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση των στρατηγικών στόχων της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και ο προσδιορισμός των αναγκαίων δραστηριοτήτων για την προώθησή τους.

(3) Η διατύπωση της συνολικής στρατηγικής της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και ο προσδιορισμός των πεδίων δράσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

(4) Η διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος δράσης/έργων της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων για την περίοδο 2007-2013.