Εκπόνηση του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας και συντονισμός της της εφαρμογής του για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Προγραμμάτων, Μεθόδων Διδασκαλίας & Διασύνδεσης (Δ2) της ΔΥΠΑ