Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου & των Ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης

Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου

Αντικείμενο του έργου:


1. Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να αναλυθούν το όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του Παρατηρητηρίου Μετάβασης, καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του & επικαιροποιημένο Σχέδιο του Παρατηρητηρίου Μετάβασης


2. Έρευνες

2.1 Μελέτη εκπαιδευτικών διαδρομών αποφοίτων πρώτου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σκοπός είναι η υποβολή προτάσεων πολιτικής μετά την ανάλυση στοιχείων της σχολικής φοίτησης (εκτός της επαγγελματικής εκπαίδευσης), αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και ποιοτική έρευνα. 2.2 Μελέτη εκπαιδευτικών διαδρομών αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσηςΣκοπός είναι η υποβολή προτάσεων πολιτικής μετά την ανάλυση στοιχείων της σχολικής φοίτησης στην επαγγελματική εκπαίδευση, αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και ποιοτική έρευνα."