Εμπειρογνωμοσύνη για την αναθεώρηση της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Εμπειρογνωμοσύνη για την αναθεώρηση της RIS3

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελoύν τα κάτωθι:

I. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα, αξιολόγηση της υφιστάμενης Στρατηγικής Περιφερειακής Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας καθώς και κατάρτιση της μεθοδολογίας της αναθεώρησής της, για την ενσωμάτωσή της στην Εθνική Στρατηγική ως «περιφερειακή απόληξη».

II. Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των αρμόδιων οργάνων της για την απαραίτητη διαδικασία διαβούλευσης (επιχειρηματική ανακάλυψη), μέσω της διοργάνωσης/υποστήριξης και αποδελτίωσης των αποτελεσμάτων των σχετικών ημερίδων ή λοιπών σχετικών εργασιών.

III. Σύνταξη σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του κειμένου της αναθεωρημένης Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας και IV. Ενέργειες διάχυσης της αναθεωρημένης Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας"