Κατάρτιση τεύχους διακήρυξης προδιαγραφών αναδόχου για την εισαγωγή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη τεύχους προδιαγραφών για αναζήτηση αναδόχου ο οποίος θα διαμορφώσει τις αρχές και διαδικασίες μετάβασης σε διπλογραφικό σύστημα στο ΠΔΕ.