Νομική συμβουλευτική

Η εταιρία παρέχει από την ίδρυσή της Νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2018

Τεχνική και Νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2017

Τεχνική και Νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού του έργου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2013

Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2012

Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη του Νομού Καβάλας στην ΕΟΧ

Αναθέτουσα Αρχή Εμπορικό Επιμελητήριο Δράμας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη του Νομού Δράμας στην ΕΟΧ

Αναθέτουσα Αρχή Εμπορικό Επιμελητήριο Δράμας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2010

Επιχειρησιακή Υποστήριξη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

1992

Εφαρμογή της Αρχής της Επικουρικότητας στις Διαρθρωτικές Πολιτικές της Κοινότητας

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ