Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους

Ειδικότερα τα παραδοτέα περιέχουν:

  • Την υφιστάμενη κατάσταση, τα σημαντικότερα προβληματικά σημεία λειτουργίας των ΚΠΑ 2, διαδικασίες, κλπ.
  • Προσδιορισμό των αναγκαίων πεδίων παρέμβασης και των επιμέρους ενεργειών, για την συστηματική αποκέντρωση της λειτουργίας των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.
  • Συσχέτιση με προβλέψεις στον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) για νέες αρμοδιότητες περιφερειών και ΟΤΑ.
  • Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ που μπορούν να εκτελεστούν και από περιφέρειες ή ΟΤΑ, πχ. εγγραφή ανέργων.
  • Δυνατότητες / Σκοπιμότητα συνεργασίας με ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΚΕ κλπ.
  • Ιδιαίτερη έμφαση για την αποκεντρωμένη λειτουργία των ΚΠΑ 2 και τις αντίστοιχες συνεργασίες, στα πεδία (α) σύζευξη προσφοράς / ζήτησης εργασίας, (β) ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (γ) συμπράξεις και συνεργασίες με συλλογικούς και άλλους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, (γ) απασχόληση ανέργων, (δ) παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. ζ) Προσδιορισμό τρόπων και μεθόδων εφαρμογής των παρεμβάσεων. η) Προσδιορισμό των απαραίτητων θεσμικών, διοικητικών κλπ. ρυθμίσεων.