Μελέτη για τη στρατηγική της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό πρόβλημα και επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση δράσεων

Αντικείμενο του Έργου αποτέλεσε η εκπόνηση μελέτης για τη στρατηγική της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό πρόβλημα και επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση δράσεων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν η ανάλυση και αποτύπωση των κάτωθι θεματικών αντικειμένων:

(α) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Παρουσίαση νομικού πλαισίου και θεσμικών πρωτοβουλιών στη χώρα.

(β) Κατάρτιση των θέσεων της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τις αρμόδιες επιτροπές για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος από τους Δήμους της χώρας.

(γ) Κατάρτιση Επιχειρησιακού σχεδιασμού και αποτύπωση προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος.

(δ) Αποτύπωση οδικού χάρτη και κατάρτιση σχεδίου εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των προταθέντων δράσεων (επιλεξιμότητα δαπανών) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος.

(ε) Συνέργειες με άλλους οργανισμούς, δίκτυα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, Εκκλησία της Ελλάδας, Επιστημονικούς συλλόγους