Μελέτη Πιστοποίησης Προσόντων των Προγραμμάτων e-learning της Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α.

Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση και ο εντοπισμός των κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης που θα μπορούσαν σε συνεργασία με το E-Learning Ε.Κ.Π.Α. να παρέχουν πιστοποίηση στα προσόντα που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση των e-learning προγραμμάτων.