Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη Δράση REFLEX - REcommendation FLEXible learning for low-skilled adults

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

• Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, των εκκρεμοτήτων κι των παραδοτέων με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συμμετοχή σε συναντήσεις με την ομάδα Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Εταίρων,

• Παρακολούθηση της ποιότητας των Παραδοτέων του Έργου,

• Υποστήριξη των υπευθύνων του έργου σε συναντήσεις διοίκησης του έργου (project meetings) και στις επιμέρους δράσεις/ενέργειες, συναντήσεις και εκδηλώσεις, • Υποστήριξη ως προς τις Υποχρεώσεις και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

• Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους εταίρους του έργου με σκοπό: α/ Την συγκέντρωση οικονομικών και άλλων στοιχείων σε τακτή βάση και την αποσαφήνιση των οικονομικών όρων, β/ Τον συντονισμό για την εκπόνηση των παραδοτέων, γ/ Απαντήσεις και άλλα διευκρινιστικά μηνύματα - Υπενθυμίσεις,

• Οριστικοποίηση του πλαισίου και της μεθοδολογία της Εσωτερικής Παρακολούθησης,

• Συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης.