Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΥΔ στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση και την Αποτίμηση προόδου του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) αναφορικά με:

α) την ενδιάμεση αναθεώρηση του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατά το έτος 2018 έως την έγκρισή της, και,

β) την αποτίμηση προόδου κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος

Στο πλαίσιο των εργασιών του Αναδόχου θα πρέπει να εξεταστούν και να αποτυπωθούν τα εξής:

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.

Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.

Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.

Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.

ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων