Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ)

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η εκπόνηση σχεδίου προτύπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ), ως περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με στόχο αυτά να εξυπηρετήσουν το ρόλο της ενημέρωσης των δανειοληπτών και της παροχής οικονομικών και νομικών συμβουλών προς τους δανειολήπτες.


Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχής άσκηση των αρμοδιοτήτων τόσο της ΕΓΔΙΧ όσο και των ΚΕΔ, καθώς και η αυτονομία και η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, απαιτείται η επιτυχής υλοποίηση ειδικότερων δράσεων, όπως:

  • Δημιουργία πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΔ.
    Προτεινόμενο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο των ΚΕΔ.
    Εκπόνηση σχεδίου δράσης (action plan) για τη συγκρότηση και θέση σε λειτουργία των ΚΕΔ.
    Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η συνεργασία με τη διοίκηση και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες, και θα εξυπηρετείται η εξωστρεφής διάσταση του χαρακτήρα της ΕΓΔΙΧ.
    Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ, το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας, και θα διευκολύνει την επικοινωνία του προσωπικού στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.