Προώθηση Καλών Πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει ως στόχο να προωθήσει:


  • τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων σε οργανωμένες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας) σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
  • την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για το σχηματισμό, την ενεργοποίηση και
  • τη λειτουργία δικτύων επιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα μόνιμο πλαίσιο αναφοράς σε θέματα συστηματικής διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Παραδοτέα