Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. Προγραμμάτων

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και οι συνεργάτες της έχουν παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη σε πλήθος καταλόγων προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2023

Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου & των Ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (40%) - HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (60%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2022

Εκπόνηση του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2021

Εμπειρογνωμοσύνη για την αναθεώρηση της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Αναθέτουσα Αρχή ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη Πιστοποίησης Προσόντων των Προγραμμάτων e-learning της Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2020

Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη Δράση REFLEX - REcommendation FLEXible learning for low-skilled adults

Αναθέτουσα Αρχή ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργαστικού Δυναμικού)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση σχεδίου δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας, της εκπαιδευτικής ποιότητας και των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποιούνται βάσει των εγκυκλίων 0,24 και 1-49

Αναθέτουσα Αρχή ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ, ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΣΒΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σχεδιασμός & ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΛΚΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2018

Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/συμβούλου για την Ανάπτυξη ΠεριφερειακούΣχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου“Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREGV-A GREECE – BULGARIA 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή ΠΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΥΔ στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση και την Αποτίμηση προόδου του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλος υποστήριξης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στον καθορισμό της στρατηγικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2017

Developing quality specifications for CVET providers

Αναθέτουσα Αρχή EUROPEAN COMMISSION - SRSS (Structural Reform Support Service)
Εταιρικό σχήμα ACRONYM LTD.
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλος Υποστήριξης για την αναθεώρηση του ΕΠ ΜΔΤ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ του Ε.Π.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Υποστήριξη της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων στις Αστικές αρχές της ΒΑΑ και στους ΟΤΔ του ΤΑΠΤοΚ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2016

Συγκρότηση, σύνταξη και τεκμηρίωση του φακέλλου για την εκπόνηση του Προγράμματος LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Σάμου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη για τη στρατηγική της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό πρόβλημα και επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση δράσεων

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ (ΙΤΑ ΚΕΔΕ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Διαχειριστική επάρκεια HATTA

Αναθέτουσα Αρχή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Κατάρτιση τεύχους διακήρυξης προδιαγραφών αναδόχου για την εισαγωγή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονομίας κ Ανάπτυξης - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ)

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2015

Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα Έρευνας και Τεχνολογίας Πελοποννήσου στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών

Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2014

Σύνταξη μελέτης προτύπων, μορφών διαχείρισης και πηγών χρηματοδότησης για το έργο 'Κατασκευή εγκαταστάσεων μονάδας αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Χαλκιδικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης'

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη για την αναδιοργάν

Αναθέτουσα Αρχή Βουλή των Ελλήνων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εξωτερική Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Πράξεων ‘Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων – Α.Π. 7 και 8'

Αναθέτουσα Αρχή Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη για το σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα ΑΕΙ

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Παιδείας / ΕΥΔ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2013

Προώθηση Καλών Πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις

Αναθέτουσα Αρχή Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (42%) - ΕΕΔΕ (35,5%) - Eco Efficiency ΕΠΕ (22,5%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2012

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-HΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ - INFOGROUP AE
Εταιρικό σχήμα
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους

Αναθέτουσα Αρχή ΟΑΕΔ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2011

Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων, και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης

Αναθέτουσα Αρχή ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Προσόντων)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εξειδίκευση δράσεων του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες για τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του Ε.Π.

Αναθέτουσα Αρχή Γενική Γραμματεία Ισότητας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου

2010

Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων σχετικών δομών και διαδικασιών

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2009

Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνδεση της 3ης με την 4η Προγραμματική Περίοδο

Αναθέτουσα Αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων

Αναθέτουσα Αρχή Βουλή των Ελλήνων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΕΣΠΑ, καθώς και στη διαμόρφωση του Προγράμματος

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου

2008

Μελέτες για την Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και την έναρξη υλοποίησής του

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ ΥΠΕΣΔΔΑ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης ΤΔΥ 4 'Μελέτη Αθροιστικής Αξιολόγησης'

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2007

Εξωτερική αξιολόγηση για τις δράσεις της επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Αναβάθμιση του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Εταιρικό σχήμα
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2006

Σύμβουλος στην κατάρτιση σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή ΜΟΔ Α.Ε.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Προετοιμασία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τεχνικού Εγγράφου για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΕΠΙΣ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Προετοιμασία Τεχνικού Εγγράφου για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκής Επιτροπή
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΕΣΠΑ, καθώς και στη διαμόρφωση του Προγράμματος Αποθεματικό Απροβλέπτων της περιόδου 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκής Επιτροπή
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2005

Εσωτερική Αξιολόγηση του διακρατικού προγράμματος “PROMET-Innovative conservation approaches for monitoring and protecting ancient and historic metals collection from the Mediterranean region” (6th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration)

Αναθέτουσα Αρχή ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σχεδιασμός μεθοδολογίας για τον έλεγχο και την επιτόπια παρακολούθηση των πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

The Opening up of the LEONARDO DA VINCI programme to Malta & Cyprus

Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ΧΧΙΙ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ