Σχεδιασμός, Διαχείριση και Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. Προγραμμάτων

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και οι συνεργάτες της έχουν παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη σε πλήθος καταλόγων προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1995

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.