Συμβουλευτική, Υποστήριξη και Διαχείριση υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. Προγραμμάτων

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και οι συνεργάτες της έχουν παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη σε πλήθος καταλόγων προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1995

επιστροφή

Είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συζητήσουμε για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου σας.