Συγκρότηση, σύνταξη και τεκμηρίωση του φακέλλου για την εκπόνηση του Προγράμματος LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Δήμου Σάμου το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της προπαρασκευαστικής φάσης για την προετοιμασία των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα:

  • την προετοιμασία για τη σύσταση του υποψήφιου φορέα: Θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο Φορέα και ειδικότερα στοιχεία της εταιρικής σχέσης και του επιπέδου λήψης απόφασης
  • τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης τοπικού προγράμματος, όπου θα καθορίζεται η ακριβής περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και θα αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση αυτής
  • τις ενέργειες διαβούλευσης, ενημέρωσης και ενέργειες επιμόρφωσης στο πλαίσιο καθορισμού της περιοχής παρέμβασης: Θα περιλαμβάνεται η παρουσίαση του συνόλου των μελλοντικών ενεργειών διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων σχετικά με τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, η αναλυτική παρουσίαση των ενεργειών επιμόρφωσης.