Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνδεση της 3ης με την 4η Προγραμματική Περίοδο

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των αρχών της Equal στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ, και την εκπόνηση μελέτης για την προετοιμασία της υλοποίησης της ενσωμάτωσης των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του διαχειριστικού πλαισίου της 3ης προγραμματικής περιόδου.