Σύμβουλος Υποστήριξης για την αναθεώρηση του ΕΠ ΜΔΤ

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή της αναγκαίας τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για την τεκμηρίωση της 1ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (Ε.Π. Μ.Δ.Τ.) στο πλαίσιο του άρθρου 30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 και της Εγκυκλίου για την αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020/Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του, για το έτος 2017 καθώς και για την προσαρμογή των εγγράφων εφαρμογής του ΕΠ στα αποτελέσματα της αναθεώρησης.


Η υποστήριξη της ΕΥΔ Μ.Δ.Τ. περιλαμβάνει:

α) Τεκμηρίωση της πρότασης αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβάνεται η συνοπτική αποτύπωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), η αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων στους ειδικούς στόχους και δεικτών του Ε.Π. και οι χρηματοδοτικοί πίνακες.

β) Προετοιμασία σχεδίου αναθεωρημένου Ε.Π. προς υποβολή στην Επιτροπή, στην οποία να περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα της επικαιροποίησης των στρατηγικών και πολιτικών των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής.

γ) Προετοιμασία των μεταβολών των οικονομικών στοιχείων και των αντίστοιχων τροποποιήσεων στις τιμές στόχου των δεικτών (εκροής και αποτελέσματος) και των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων – Επικαιροποιημένη έκδοση του Πρόσθετου εγγράφου τεκμηρίωσης του πλαισίου επιδόσεων του Ε.Π. και επικαιροποιημένη έκδοση του Πρόσθετου εγγράφου τεκμηρίωσης των δεικτών του Ε.Π..

δ) Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στη παραγωγή κειμένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης των προτάσεων αναθεώρησης με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως και την τελική αποδοχή της.

ε)  Προετοιμασία -  προσαρμογή των εγγράφων εφαρμογής του ΕΠ στις αλλαγές που προκύπτουν από την αναθεώρηση.