Σύμβουλος υποστήριξης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στον καθορισμό της στρατηγικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στον καθορισμό της στρατηγικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την εν γένει ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο καθορισμός αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να βασίζεται:

  • - στα δεδομένα που προκύπτουν από την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας,
  • - στις διαπιστωμένες ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν καθώς και
  • - στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο γενικό περιφερειακό σχεδιασμό και τις εξειδικεύσεις (Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2020, RIS, Διάγνωση αναγκών Αγοράς Εργασίας, κ.α.).