Σύνταξη μελέτης προτύπων, μορφών διαχείρισης και πηγών χρηματοδότησης για το έργο 'Κατασκευή εγκαταστάσεων μονάδας αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Χαλκιδικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης'

Η μελέτη υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις ως κατωτέρω:


(i) α' φάση - Μελέτη προτύπων, μορφών διαχείρισης και πηγών χρηματοδότησης / αξιολόγηση εφικτότητας αυτών στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον


(ii) β' φάση - Έλεγχος πληρότητας φακέλλου του έργου "Τεχνική Μελέτη για Κατασκευή Εγκαταστάσεων Μονάδας αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων υποπροϊόντων Ελαιοτριβείων Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".